1We wtorek 6 marca Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu wziąłem udział w szkoleniu dotyczącym naborów wniosków na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”, „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” oraz „Kształtowanie przestrzeni publicznej” objętych PROW 2014-2020.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są gminy oraz instytucje kultury, dla których organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, a środki w maksymalnej wysokości 500 000 zł na miejscowość mogą zostać przeznaczone na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym świetlic i domów kultury. Wsparcie ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych, a wymagany wkład własny wnioskodawcy wynosi 36,37% tych kosztów.

1 1